دوره غیر حضوری

دهم غیر حضوری

16000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت غیر حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان شهرستان

دوره نیمه حضوری

دهم نیمه حضوری

16000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت نیمه حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان شهرستان

دوره حضوری

دهم حضوری

20000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان مشهدی