دوره غیر حضوری

دوازدهم غیر حضوری

20000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت غیر حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان شهرستان

دوره نیمه حضوری

دوازدهم نیمه حضوری

20000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت نیمه حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان شهرستان

دوره حضوری

دوازدهم حضوری

25000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان مشهدی