دوره غیر حضوری

نهم غیر حضوری

12000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت غیر حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان شهرستان

دوره نیمه حضوری

نهم نیمه حضوری

12000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت نیمه حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان شهرستان

دوره حضوری

نهم حضوری

15000000 ریال
  • هفته ای یک مرتبه مشاوره
  • گرفتن برنامه به صورت حضوری
  • مخصوص داوطلبان و دانش آموزان مشهدی