ثبت نام دوره فارغ التحصیل حضوری

تعریف دوره های حضوری: هفته ای یک مرتبه به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه از مشاور. فارغ…
25,000,000 ریال

ثبت نام دوره یازدهم حضوری

تعریف دوره های حضوری: هفته ای یک مرتبه به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه از مشاور. یازدهم…
20,000,000 ریال

ثبت نام دوره نهم حضوری

تعریف دوره های حضوری: هفته ای یک مرتبه به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه از مشاور. اهمیت…
15,000,000 ریال

ثبت نام دوره هشتم حضوری

تعریف دوره های حضوری: هفته ای یک مرتبه به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه از مشاور. پایه…
15,000,000 ریال

ثبت نام دوره دهم حضوری

تعریف دوره های حضوری: هفته ای یک مرتبه به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه از مشاور. دهم…
20,000,000 ریال

ثبت نام دوره دوازدهم حضوری

تعریف دوره های حضوری: هفته ای یک مرتبه به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه از مشاور. سال…
25,000,000 ریال