ثبت نام دوره فارغ التحصیل نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
20,000,000 ریال

ثبت نام دوره یازدهم نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
16,000,000 ریال

ثبت نام دوره نهم نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
12,000,000 ریال

ثبت نام دوره هشتم نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
12,000,000 ریال

ثبت نام دوره دهم نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
16,000,000 ریال

ثبت نام دوره دوازدهم نیمه حضوری

تعریف دوره های نیمه حضوری: هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری در محل موسسه و گرفتن برنامه…
20,000,000 ریال